عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

برای ازادی کورش زعیم

کوروش زعیم یک ملی گرای دموکرات ویک انسانگرای بزرگ ، که این جرات را داشت که در خانه اش با جوانان جلسه بگذارد وانها را اموزش دهد. او همکنون در زندان است به جرم انسان بودن ومیهن دوستی . 77 سال دارد. اما در زندان هم گفتگو هایش برای جوانان ارزشمند است. حکومت به بیماری های او بی توجه است. اورا در زندان نگه داشته اند تا تجربه ها منتقل نشود. اما جوانان برای ازادی او تلاش می کنند. برای ازادی کورش زعیم هم تلاش کنیم. همه زندانیان ما باید ازاد شوند. همه زندانیان بیگناه وستم دیده از حکومت!