سلبریتی هاو دیگران درحمایت برای ازادی ارش صادقی ودیگر زندانیان سیاسیگری لینکر بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال انگلیس و مجری ورزشی معروف تلویزیون‎


حامد بهداد‎


https://t.co/AHYIfY44qF
پتیشن برای ارش‎


ا‎عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...