افشاگری از زندان عادل اباد شیراز

75 نفر از دستگیر شدگان پاسارگاد از یک سال تا ده سال حکم زندان گرفته اند. انها را به زندان عادل اباد شیراز برده اند .قبل از ان هم در پلاک 100 اطلاعات سپاه در شیراز بوده اند. انها را شکنجه کرده اند.  مدت ها در انفرادی ها قرار داده اند. به خانه هایشان حمله کرده اند .لوازم زیادی هم از خانه هایشان دزدیده اند و اطلاعاتی ها خانواده هایشان را تهدید کرده اند در صورت اطلاع رسانی انها را هم به زندان می برند. بدین طریق خانواده ها را ساکت کرده اند. همکنون آنها در بند10 زندان عادل اباد شیراز هستند. بندی که همه اعدامی ها انجا هستند.به همین خاطر هر کاری از انها  می خواهند را انجام می دهند،حتا ضرب وشتم وتجاوز به زندانیان سیاسی وتجاوز به زندانیان جدید! به همین دلیل سکوت رسانه ای بر علیه عیاران پاسارگاد یک توطئه حکومتی است که بسیاری از رسانه های خارج از کشور هم با رژیم همکاری کرده اند وکمترین اطلاع رسانی در این باره نکرده اند. به گزارش یاران پاسارگاد ممکن است تعداد دستگیری یاران پاسارگاد بیش از این باشد. به همین دلیل خبر گر از این به بعد تمام اخبار وارده در باره یاران پاسارگاد را انتشار خواهد داد، تا توطئه حکومت ولایت فقیه در باره سانسور جنبش پاسارگاد را بشکنیم.