علی رغم تمام سرکوبگری های حکومت آزادی خواهان وانسانگرایان جنبش همبستگی را به پیش می برند.

 جنبش همبستگی ومادرانه در کنار هم راه اتحاد وهمراهی را به همه ستم دیده گان دادخواه نشان می دهند. حکومت می خواهد مردم تنها ونا امید بمانند ، اما این انسانهای دادخواه لحظه ای یاد فرزندان کشته شده در راه ازادی وحقوق مردم را فراموش نمی کنند. این عیاران دلاور واین مادران وپدران وجوانان آگاه ودانا در کنار همه ازادی خواهان وعدالت جویان حضور دارند. دکتر ملکی ونوری زاد گرامی به نمایندگی از همه مدافعان حقوق بشر ودموکراسی به همراهی وهمبستگی با یاران محمد علی طاهری پرداختند. و را ه این همکاری ها در حال گشایش و همگرایی بیشتر است.
یگانه راه نجات همه ما از این شرایط اهریمنی اتحاد عمل هر چه بیشتر است. خبر گر