جنبش همبستگی ومادرانه ها با زندانیان سخن می گویند.