مسکن حق مسلم ماست همانطور که سندیکا حق مسلم ماست .

مسکن حق مسلم کارگر:
قانون اساسی میثاقی میان مردم وحکومت میباشد که حقوق متقابل شهروندان و دولت راصریح وروشن مشخص کرده است ولذا تصریح شده که وضع سایر قوانین نباید منافاتی با قانون اساسی داشته باشد بنابراین دوستان همکار شرکت اتوبوسرانی بدانیم که براساس اصل ۲۷قانون اساسی؛تشکیل اجتماعات وراه پیمایی ها،بدون حمل سلاح،به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.
بنابراین برطبق این اصل قانون اساسی حضوررانندگان وکارگران شرکت واحد جهت پیگیری مطالبات مسکن بهیچ عنوان عملی خلاف قانون نبوده، لازم به ذکر است باتوجه به صراحت اصل ۲۷هیچ نیازی هم به مجوز جهت اینگونه تجعمات از نهادی خاص نیست ولذا توجه داشته باشیم مقام های قضایی نیز واقف به این امر بوده واز پذیرش دادگاهی دستگیر شدگان شانه خالی میکنند که اینگونه دستگیریهابعداز دوسه ساعتی منجربه آزادی میشود
حال پرسش این است باتوجه به آگاهی پلیس از این اصل قانون اساسی چرا با برخورد قهرآمیز و امنیتی ،ضرب وشتم اقدام به بازداشت میکند؟ روشن است قصد پلیس و دستوردهنده ها فقط وفقط ایجاد ترس و،وحشت بین افرادحاضردر تجمع است تا هم متفرق شوند وهم دیگر جرات حضور نداشته باشند تا تجمع کنندگان به هدف خود نرسند.

بنابراین همکاران محترم تنها سلاح ما اتحاد است تا به هدفمان که گرفتن سرپناهی برای خود وخانواده است برسیم بدانیم وآگاه باشیم مطابق اصل۳۱قانون اساسی ؛داشتن مسکن متناسب بانیاز،حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است که با رعایت اولویت برای آنکه نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

مسکن حق مسلم ماست،همچنین براساس ماده ۱۴۹قانون کار؛کارفرمایان مکلفندبا تعاونیهای مسکن ودرصورت عدم وجود این تعاونیهامستقیمن با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند وهمچنین کارفرمایان کارگاهای بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی درجوارکارگاه و یا محل مناسب دیگری می باشند. 

پس برای احقاق حق متحد میشویم و به سرهنگ گازانبری ومدیردربندنشین وشورای شهر عقیم و مالکان نجومی اعلام میکنیم تا حصول نتیجه این راه ادامه خواهدداشت وهرگونه اعتراض واعتصاب رابرای احقاق حق خود محفوظ میداریم

https://telegram.me/vahedsyndica
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه