زنگ خطر برای حکومت به صدا در امده است.اعتراضات به شکل دیوار نویسی ها در حال افزایش است.