افشاگری کارگران راه آهن به مجلس وسیمای حکومتی راه یافت.