سندیکالیست ها کار را تمام خواهند کرد.

حالا غروب است وما با چراغ های روشن به یاد چراغ روشنی 16 شهریور 1384 توانستیم صدایمان را به کمک یاران درتبعید به گوش همه مردم دنیا برسانیم. مبارزات 48 ساعت گذشته ما سندیکالیستها روحیه تازه ای به همه مردم ایران داد. خودمان سر حال تر هستیم وخوشحال تریم .چرا که موفق شدیم سانسور حکومت را بشکنیم. موفق شدیم تا اخرین لحظه به پیمان خود وفادار بمانیم وچراغ هایمان را روشن نگه داشتیم. جلوی اعتراض شکن ها را گرفتیم ویاد گرفتیم که می توانیم پای حرفمان بایستیم .توانسیتیم حمایت همه ستم دیده گان دادخواه را جلب کنیم. ما با ایستادگی توانستیم یاران بازداشت شده خود را ازاد کنیم. ما با همبستگی توانستیم راه حرکت های اینده را برای بهبود شرایط کار وزندگی خود وهمه مزد بگیران ایران را نشان دهیم. سندیکای کارگران شرکت واحد امروز شاخصی برای رشد جنبش ومبارزات کارگری است. ما امکانات زیادی داریم وروش های قدرتمند مبارزه را در اینده به کار خواهیم گرفت. ما سندیکالیست ها باور داریم ما می توانیم به حقوق خود برسیم.  چون ما متحد واگاه تر خواهیم شد وبیشتر با هم حرف خواهیم زد. ما اماده دادن هزینه ها شجاعانه واگاهانه هستیم. همانطور که رهبران ما در گذشته اماده هزینه دادن بودندو نسل اندر نسل ما مبارزه کرده ایم تا حقوق امروزین را به دست اورده ایم. ما دیکتاتورها را به عقب خواهیم راند. ما ابزار ها وروش های قدرتمند تری هم داریم.