جنبش همبستگی خواهان آزادی آرش صادقی وهمه زندانیان بیگناه است.