کمک به بنیاد نیک ، کمک به انسانیت و نجات در راه ماندگان است.Neek Foundation

Neek Foundation  
You can make a difference by donating to Neek Foundation
کمک های مالی شما می تواند از طریق ارسال چک بانکی – حواله ی بانکی و سیستم پی پال انجام شود.
Neek Foundation
P.O. Box 651141
Sterling, VA 20165
via PayPalhttps://www.paypal.com/cgi-bin/webscr…
Capital One Bank
Address: Potomac Run Plaza, 46160 Potomac Run Plaza, Sterling, VA 20164
Routing# 255071981
Account# 1360449293
SWIFT CODE# HIBKUS44
به اطلاع مي رساند كمك هاي مالي شما شامل معافیت مالیاتی مي گردد.
پیشاپیش از همكاري و نوع دوستي شما تشکرمی نمايم.
با مهر
بنیاد نیک