همراه با مزد بگیران 13 روزچهلم رفسنجانی بهترین روز برای ایستادگی جلوی کودتای حکومتی است.