کمپین زنجیره ای: گرد همایی اعتراضی برای ازادی زندانیان سیاسی میدان پاستور 18 دی شنبه 10 صبح

شما هم منتشر کنید واز همه مردم ایران بخواهید مشابه این تجمع را در هر مجا که هستند برگذار کنند. 
عیاران معیشت