عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

کمپین زنجیره ای: گرد همایی اعتراضی برای ازادی زندانیان سیاسی میدان پاستور 18 دی شنبه 10 صبح

شما هم منتشر کنید واز همه مردم ایران بخواهید مشابه این تجمع را در هر مجا که هستند برگذار کنند. 
عیاران معیشت