اعتراض برای آزادی زندانیان سیاسی ادامه دارد. 18 دی 10 صبح، میدان پاستور

باید پلان دوم هم داشته باشیم اگر در میدان پاستور اجازه تجمع ندادند، به میدان بهارستان برویم ودادخواهی کنیم. نمایندگان مجلس را در گیر دادخواهی کنیم. حرکت به شکل راهپیمایی پراکنده در می اید . جلو مجلس به هم می پیوندیم. به ابتکار خود پوستر وتراکت وافیش های تبلیغاتی برای زندانیان سیاسی بیاوریم. 
از سندیکالیستها ، کارگران و کارمندان آزادیخواه، اتحادیه گراها وتشکل ها وان جی او های زنان وکودکان ومعلمان اگاه وتشکیلاتی می خواهیم که به این اتحاد بزرگ ملی برای ازادی همه زندانیان سیاسی ، اعم از کارگرو معلم ودانشجو ، زنان ومردان روزنامه نگار ووبلاگ نویس ، یاران محمد علی طاهری وهمه ایرانیان آزاده می خواهیم که به این حرکت مدنی بپیوندند.  جنبش همبستگی ستم دیده گان دادخواه 
صندوق رای ازاد ودموکراتیک - سایت خبر گر