عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

فرا خوان تجمع اعتراضی پرستاران سراسرر کشور در 2 بهمن ماه 1395

فراخوان تجمع اعتراضی پرستاران سراسر کشور
زمان:2بهمن ماه1395
مکان:مقابل وزارت بهداشت
پرستاران بتاریخ2بهمن ماه دراعتراض نسبت به عدم پاسخگویی به مطالباتشان و قوانین برزمین مانده و اجرا نشده از جمله قوانین تعرفه گذاری خدمات پرستاری، مشاغل سخت و ارتقای بهره وری، جایگزینی آیین نامه پرداخت مبتنی بر عملکرد با قانون مصوب مجلس، اجرای ناقص آیین نامه صلاحیت حرفه ای و بی توجهی به مخاطرات اجرای برنامه کمک پرستاری و تداخل شرح وظایف این دوره و عدم پرداخت حقوق، مزايا و اضافه كار كادر درمان و علي الخصوص جامعه پرستاري،مقابل وزارت بهداشت تجمع خواهند کرد.