عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

فراخوان تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری نسبت به سطح پایین حقوق!

فراخوان تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری نسبت به سطح پایین حقوق!
زمان:سه شنبه28دی ماه 1395
مکان:پشت متروی بهارستان،مقابل سازمان برنامه وبودجه
فردا28دی ماه،بازنشستگان کشوری در اعتراض به سطح پایین حقوق وعدم اجرای همسان سازی حقوق درمقابل سازمان برنامه وبودجه اجتماع خواهند کرد.