فراخوان تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری نسبت به سطح پایین حقوق!

فراخوان تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری نسبت به سطح پایین حقوق!
زمان:سه شنبه28دی ماه 1395
مکان:پشت متروی بهارستان،مقابل سازمان برنامه وبودجه
فردا28دی ماه،بازنشستگان کشوری در اعتراض به سطح پایین حقوق وعدم اجرای همسان سازی حقوق درمقابل سازمان برنامه وبودجه اجتماع خواهند کرد.