دستگیری یکی از مادران کشته شده گان 88

صبح امروز 6 بهمن خانم شهناز اکملی مادر جان باخته راه آزادی مصطفی کریم بیگی دستگیر شد.