پدر ئاسو رستمی ، زندانی سیاسی بیمار را به آتش کشیده بودند.

ئاسو رستمی کارگر، دانشجو ، فعال حقوق کودکان کار وخیابان وسندیکالیست و مبارز راه ازادی زندانیان سیاسی وحقوق بشر در زندان رجایی شهر درسالن 12 زندانی است. او قبلا هم بارها زندانی بوده وشکنجه شده است. ماه ها در انفرادی های بند 209 تحت شکنجه وبازجویی بوده است. او کمتر از سی سال دارد. بدلیل خشونت حکومتی ها در زندان وبیرون زندان ، ریه اش اسیب جدی دیده است. همکنون در زندان رجایی شهر دچار عفونت ریوی شدید شده است. قبل از به زندان رفتن عمل جراحی ریه داشت. زندانبانان رجایی شهر به فرماندهی علی مردانی ادم کش وامیریان قاچاقچی ، گرامی ضد بشر، فرجی پور شکنجه گر وتوطعه ساز اجازه نمی دهند که این زندانی سیاسی بیمار وخدمتگزار طبقه کارگر به بهداری وبیمارستان برود .از درمان این زندانی سیاسی خود داری می کنند. ئاسو رستمی فرزند زحمتکش کردستان که پدر ش را هم حکومت به وضع بیرحمانه ای کشته واتش زده است ، نیاز به درمان های جدی دارد. برای ازادی او واعزام او به بیمارستان اطلاع رسانی وتلاش کنیم. 

ضمیمه : در اواخر دهه شصت ، پدر ئاسو رستمی، ستوان رستمی، در ارتش خدمت می کرد. در منطقه کردستان به دلیل حمایتی که از مردم کردستان می کند،حراست ارتش شناسایی اش می کند. مشخصات او را به واحد های ترور وسرکوب لباس شخصی ها می دهند. شباهنگامی که از محل کارش به خانه بازمی گشت جلوی در خانه اش او را محاصره کرده ومضروب می کنند. سپس با گلوله او را می زنند. وبعد در حالی که نیمه جانی داشته است. اندام او را به آتش می کشند. همه این ها در حضور بهت زده مادر ئاسو اوهمسایگان اتفاق افتاده است. شبیه هزاران جنایتی که در دهه شصت صورت داده اند. از ان پس،  مادر ئاسو، همسر ستوان رستمی دچار شوک های عصبی وحشتناکی می شود. او به تنهایی ئاسو را بزرگ می کند. بیماری های بسیاری این بانوی گرامی را ازارمی دهد. از ان پس تا زمانی که ئاسو استخوانی می ترکاند، این زن قهرمان وتنها بار زندگی را بر شانه هایش گرفته و تا اینجا رسانده است. از کردستان به تهران می اید تا غریبه باشد وشناخته نشود وبه او وفرزندش اسیبی نرسانند. همکنون ضربه دستگیری ئاسو وزندانی شدن او ، این بانوی گرامی را شدیدا افسرده کرده است. دیدار با مادر یک زندانی سیاسی وتلاشگر حقوق کارگران وحقوق بشرکه این همه سختی وبلا کشیده است ، می تواند به او ارامشی ببخشد وحس کند که در ازای تلاش بزرگ انسانی فرزندش تنها نمانده است.