مرگ کارگرراه اهن همزمان با مرگ رفسنجانی .در مراسم او هم شرکت کنیم.

در مراسم عباس اسماعیل پورثمرین ، کارگر راه اهن شرکت کنیم و در مراسم او فریاد بزنیم ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد  ، کارگر زندانی ازاد باید گردد،  سپاهی جنگ طلب بازداشت باید گردد.