عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

مرگ کارگرراه اهن همزمان با مرگ رفسنجانی .در مراسم او هم شرکت کنیم.

در مراسم عباس اسماعیل پورثمرین ، کارگر راه اهن شرکت کنیم و در مراسم او فریاد بزنیم ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد  ، کارگر زندانی ازاد باید گردد،  سپاهی جنگ طلب بازداشت باید گردد.