زندانی سیاسی ومطبوعاتی ریحانه طباطبایی از زندان بیرون امد.

 پس از مدت ها که خبر نگاران زندانی از زندان بیرون نمی امدند . بالاخره امروز یک خبر نگار زن از زندان بیرون امد. 

آزادی که نمی توانیم بگوییم .چرا که به قول یاران محمد علی
طاهری کوچ از این سوی دیوار به ان سوی دیوار است. بیرون و درون فرقی ندارد. امیدوتریم بیرون از زندان کوچک بیشتر ریحانه را شاد کند.