عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

ادامه سریال های مدارس فاجعه بار

روستای فرهاد اباد دره شهردر استان ایلام 
 مدرسه ای که درحال تخریب است وکودکانرا به کانکسی منتقل کرده اند که نه وسیله گرمایشی دارد ونه ایمنی واستحکامی ..این کودکان فردا را چگونه باید بسازند ؟