سندیکای واحد نماینده راستین طبقه کارگر ایران

اعتراضات و خواسته عمومی پرسنلی که با اجبار مدیریت شرکت واحد در شرکت تعاونی مسکن ثبت نام کرده اند:
با توجه به اینکه شرکت تعاونی مسکن در واقع متعلق به شرکت واحد می باشد همچنین اعضاء آن همگی در استخدام شرکت واحد و حقوق خود را از بودجه شرکت واحد دریافت می کرده اند و ساختمان اداری تعاونی مسکن نیز متعلق به شرکت واحد می باشد مشخص نیست مبلغ بیش از پنج میلیارد تومان که بابت ثبت نام پرسنل در شرکت تعاونی مسکن دریافت شده است صرف چه هزینه ای شده است؟ این پول کجاست؟ این پول در اختیار چه شخص و یا اشخاصی است؟
و  پرسنل ثبت نام کرده در تعاونی مسکن خواهان استرداد اصل مبلغ پرداختی و سود متعلقه به آن از طرف شرکت تعاونی مسکن اداره مرکزی شرکت واحد هستند.


 اعتراضات و خواسته های رانندگان که از طرف مدیریت واجد شرایط دریافت تسهیلات بلاعوض مسکن شناخته نشده اند:

رانندگان و کارگرانی که مدیریت آنان را واجد شرایط دریافت تسهیلات بلاعوض مسکن تشخیص نداده است قریب به هفت هزار تن می باشند و خواستار اجرای فوری بند چهار مصوبه شصد و نهمین نشست ستاد سامان دهی مسکن کارکنان شهرداری به تاریخ 08/06/1394 برای بهره مندی از تسهیلات مسکن می باشند.

 اعتراضات و خواسته های رانندگان و کارگران عضو پروژه سپیدار دو و سه شرکت تعاونی مسکن اداره مرکزی شرکت واحد:

برابر اعلام اولیه مدیریت شرکت واحد و شرکت تعاونی مسکن، واحدهای مسکونی این پروژه می بایست در پایان سال 1391 تحویل کارگران می شد. متاسفانه با وجود اینکه کارگران به تعهدات مالی خود عمل کرده اند اما اختلاف مابین شرکت تعاونی مسکن و پیمانکار، ساخت پروژه از سال 1390 متوقف شده است و حدود دو ماه است که دعوی حقوقی قضایی مابین شرکت تعاونی مسکن و پیمانکار به نفع شرکت تعاونی مسکن به پایان رسیده است و پیمانکار می بایست خسارات تاخیر ساخت پروژه را نیز به شرکت تعاونی مسکن بپردازد و تضامین کافی برای دریافت خسارت از پیمانکار نزد تعاونی مسکن قرار دارد. اما شرکت تعاونی مسکن به بهانه اینکه دریافت خسارت از پیمانکار زمان زیادی طول می کشد از هر کارگر برای ادامه ساخت پروژه هشتاد میلیون تومان طلب کرده است. ذکر این نکته ضروری است که در زمان شروع ساخت پروژه، واحدهای مسکونی نظیر آنچه که قرار است شرکت تعاونی مسکن به کارگران تحویل دهد در آن منطقه متری چهار صد هزار تومان بوده است و تعاونی مسکن بابت هر متر از کارگران ششصد و پنجاه هزار تومان تا به حال دریافت کرده است. بنابراین کارگران اعلام کرده اند که نه توان و نه قصد پرداخت حتی یک ریال اضافه بر قرارداد را دارند. و خواسته شان ادامه ساخت بدون فوت وقت پروژه و تحویل واحدهای مسکونی به کارگران می باشد.

کارگران عضو تعاونی مسکن سامانه های شرکت واحد و کارگران عضو پروژه پرند شرکت تعاونی مسکن اداره مرکزی شرکت واحد:

این گروه از کارگران به دلیل اینکه فقط سه میلیون تومان تسهیلات بلاعوض مسکن دریافت کرده اند؛ معترض و خواهان دریافت تسهیلات بلاعوض مسکن نظیر سایر کارگران می باشند.

کارگران عضو پروژه سهیل شرکت تعاونی مسکن اداره مرکزی شرکت واحد

ساخت واحدهای مسکونی این پروژه نیز تاخیر چند ساله داشته است و هنوز واحد های مسکونی تعدادی از اعضاء تحویل نگردیده است. دیگر کارگرانی که که در واحد های مسکونی ساکن شده اند در ابتدا آب را با دنبه از شیر جلو مجتمع به واحد خود می بردند، برق استاندارد نداشتند، گاز و آسانسور نداشتند و خاک و گل و لای در محوطه واحدهای مسکونی شرایط زندگی را برایشان سخت کرده بود و هنوز هم واحدهایی که به کارگران تحویل داده اند مشکلاتی دارند. مصالح بکار رفته در ساختمان درجه سه و بدون کیفیت است. شرکت تعاونی مسکن از کارگران این پروژه سه میلیون تومان بابت پارکینگ اضافه بر قرارداد دریافت کرده است  و وام این واحدهای مسکونی از بیست میلیون تومان به سی میلیون تومان افزایش یافته است و کارگران با وجود اینکه تعهدات مالی خود را انجام داده اند می بایست ده میلیون تومان دیگر به اضافه سود آن را اضافه بر قرارداد به بانک پرداخت کنند. خواسته این کارگران تحویل فوری واحدهای مسکونی سایر کارگران و خواهان استرداد سه میلیون تومان که به عنوان پول پارکینگ اضافه بر قرارداد از آنها دریافت کرده اند؛ هستند و  افزایش وام بیست میلیون تومانی به سی میلیون تومان را دریافت مبلغ اضافه بر قرارداد می دانند و خواهان لغو این افزایش هستند. همچنین تکمیل و رفع نقص فوری معضلات موجود در پروژه را خواستارند.
@vahedsyndica