بلندگو مال تو صدای حق مال ما ، اعتراض در مراسم رفسنجانی