نامه وارده یکی از دوستان خبرگر و تحلیل او از اتفاقات چند روز گذشته

هم ميهنان گرامی،
در آستانه تغيير و تحول ها و زدوخورد های پنهان اصلاح طلبان طرفدار آمريکا و اقتدار گرايان و احتمال تغيير در وضعيت اداره رژيم بجای سيستم موجود فعلی بصورت شورای رهبری که خامنه ای آنرا در گفتاری «پارلمانی» خوانده است، مرتبا شرارت هایی صورت میگيرد تا مردم را منحرف کنند.
مردم تمرکز کرده اند به سازنده اصلی ساختمان پلاسکو در حاليکه اين ساختمان از پس از شورش در اختيار بنياد مستعضعفان بوده و رژيم خيانتکار اختيار اداره آنرا داشته.هنوز معلوم نيست کاملا به کدام جناح مربوط بوده وآيا آن انفجار هایی عمدی در طبقه های پايين و آتش سوزی در طبقه های بالاتر از سوی کدام گروه
(سپاه، دفتر خامنه ای، طرفداران رفسنجانی يا دولت روحانی... يا حتا دست بيگانه» درکار بوده تا توجه مردم را به يک سری قتل و خونريزی ديگر که مردم را متاثر و منحرف میکند متوجه کند يا گرو و گروکشی از حريف مقابل در مقابل کشته شدن رفسنجانی بوده خواسته اند اخطار به خامنه ای داده باشند.
بهرحال لازم است بجای بکار بردن احساسات بی مورد و افتادن در انحراف های تاريخ نويسی درباره زندگی القانيان و شرح حال چگونگی ساختمان پلاسکو در سال 1960 با دقت تحول های سياسی مربوط مورد بررسی قرار گيرد و در تله رژيم برای حفظ خودش گير نکند.
اين بگير وببند ها و گرو کشی ها میتواند جناح سازی کرده و دو گروه مسلح در مقابل هم قرار بدهد و اگر رخدادی پيش آيد و مردم جهت گيری بکنند دو گروه مجهز مسلح بوجود آيد و به جنگ خانگی مشابه آنچه در سوريه رخ داد پيش آيد و کشور مارا به خاک و خون بکشاند.
درست دقت کنيد...
من اينروز ها به دليل ابتلا به بيماری برونشيت سخت میتوانم خودم را بکشم ولی تحت کنترل است و بزودی برطرف میشود؛ با اين حال نگران کشور و آشوب های احتمالی هستم. خوب به آنچه نوشته شده دقت کنيد در تله احساسات نيافتيد.

برخی از نوشته ها که از فيس بوک های کپی وبرای من فرستاده میشود ناشی از بی احتياطی و بی توجهی است و انگار دست هایی در پشت صحنه آماده بوده اند تا وضعيت را مشوب کنند تا از آب گل آلود بهره ببرند. به آگاهی رسانه ای زير توجه کنيد چنين موارد مهمی ممکن است در آشوب های «احساسی» از چشم بدور بماند و کشور ما دچار گسستگی و تجزيه گردد.
(فرو ریزش پلاسکو کمی شبیه برج های دو قلو بود.)