عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

افشاگری : اولین عکس های غیر عادی رفسنجانی بعد از قتلش

اولین و دومین عکس رفسنجانی بعد از قتلش که توسط یاسر پسرش منتشر شده ، بیانگر کبودی های غیر

عادی زیر چشم چپ، ورم غیر عادی سر وصورت ، کبوی وتورم زیاد بینی وبالای لبها را نشان می دهد. همچنین کلاهی که به صورت غیر عادی بر سرش گذاشته اند توجه را به خود جلب می کند. همچنین چرا اطرافییان او در عکس نمی خواهند دیده شودند؟ این چه بزرگداشتی برای نفر اول حکومت ولایت فقیه است؟