یورش به زندانیان زندان اوین

دقایقی پیش از منابعی مطلع در سالن یک بند هفت زندان اوین خبر رسید که ماموران گارد این زندان، به سالن مذکور با نیرویی بالغ بر حداقل صد نفره، یورش برده و کلیه زندانیان را پس از بازرسی بدنی به هواخوری اعزام کرده اند تا به بازرسی کامل اتاق ها و لوازم آنها بپردازند؛
طبق گزارشات واصله، در دست بعضی از ماموران، راکت الکترونیکی مشاهده شده بود که از آن وسیله معمولا برای یافتن، نویس موبایل و کشف گوشی های تلفن همراه، استفاده میگردد.


هم اکنون نیز زندانیان سالن یاد شده در محوطه هواخوری زندان، در انتظار اتمام بازرسی های گارد به سر میبرند، تا به اتاق های خود بازگشته و نسبت به جمع آوری و مرتب کردن اقلام و وسایل خود اقدام کنند که معمولا مشاهده اتاق ها پس از بازرسی، صحنه حمله قوم مغول را برای زندانیان، تداعی میکند.