انفجارها پلاسکو را پائین اورد، خیلی عجیب بود.ما اتش را مهار کرده بودیم.