عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

امنیتی ها خانواده ها را تا کوچه نوبهار عقب راندند. فقط ماشین های حمل نخاله حق دارند که بروند. امبولانس ها هم ممنوع شدند.