امنیتی ها خانواده ها را تا کوچه نوبهار عقب راندند. فقط ماشین های حمل نخاله حق دارند که بروند. امبولانس ها هم ممنوع شدند.