عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

پس از کشته شدن رفسنجانی ، بین هواداران او وبسیجی ها در حوزه علمیه قم زد وخورد خونینی صورت گرفته است.