پس از کشته شدن رفسنجانی ، بین هواداران او وبسیجی ها در حوزه علمیه قم زد وخورد خونینی صورت گرفته است.

عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...