پس از کشته شدن رفسنجانی ، بین هواداران او وبسیجی ها در حوزه علمیه قم زد وخورد خونینی صورت گرفته است.