اخوند ها در مقابل مردم در صف نانوایی گرفتار شده اند.