فریاد نماینده کارگران هپکواراک، حمید رضا احمدی ،درد های همه کارگران را فریاد زد.