اعتراضات شیرازی ها به پخش پارازیت ، کوه دراک وآنتن پارازیت سپاه

مردم شیراز در اعتراض به نصب انتن های پارازیت سپاه به جلوی استانداری امدند. آنها مخصوصا به نصب انتن بزرگ پارازیت پخش کن سپاه اسلامی در کوه دراک اعتراض دارند. این اعتراضات ادامه خواهد داشت. خبر گر قبل از آغاز این میتینگ خبر این تجمع را منتشر کرده بود. 
لینک قبل از تجمع در خبر گر 
http://www.khabargar.co/2017/01/blog-post_725.html