سهامداران شرکت کاسپین در مقابل غارتگران همدست حکومت به میدان امده اند.