عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

فوت یک زندانی براثر عدم رسیدگی مسئولین زندان

امروز صبح ساعت ۹ یک زندانی به نام سعید نوهی از بند ۷ زندان اوین دچار حمله قلبی میشود، و بقیه زندانیان او را به بهداری هفت زندان که بین بندهای ۷ و ۸ قرار دارد، انتقال میدهند، پزشک معالج در بهداری زندان فقط به دادن یک زیر زبان! به بیمار بسنده میکند و هرچه زندانیان همراه سعی میکنند، موفق نمیشوند که دکتر بهداری را متقاعد کنند تا جهت اتتقال بیمار به بیمارستانهای خارج از زندان اقدام کنند، و در نهایت با بیرون کردن زندانیان همراه از بهداری، سعید نوهی را در بهداری زندان نگهداری میکنند. و نهایتا در ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه ظهر امروز، از طریق افسر نگهبانی به هم اتاقی های بیمار خبر میرسد که وسایل های سعید نوهی را جمع کرده و تحویل افسرنگهبانی دهند، چرا که این زندانی فوت شده  است