اعتراض مدنی امروزبا حضور همه نظر ها ،افکار ونسل ها