مردم شیراز دیگر دروغ های حکومتیان را گوش نمی کنند.