باز هم زندان رجايي شهر و خطر براي زندانيان سياسي ، هشدار

بعد از امدن تيمي براي تعميرات وسايل گرمايشي
زندان رجايي شهر و انجام اين كار، به گزارش موثق برخي از عوامل بازرسي زندان كه زندانيان عادي در كريدوراصلي جلوي بهداري از انها شنيده اند، تيم بازرسي و حراست زندان با رهبري محمد مرداني رئيس قاچاقچيان و امور زندان قرار است همكنون به بند چهار سالن ١٢ زندان رجايي شهر حمله كنند ، و تحت پوشش بازرسي از بند ، انتقام بي ابرو شدن در نزد مقامات بالا تر را از زندانيان سياسي رجايي شهر بگيرند، لذا ما از طريق سايت خبر گر به كليه ايرانيان انسان دوست مي گوييم گوش به زنگ باشيم و حركتي كنيم ، تا جلوي جنايتي را كه بر عليه فرزندان رشيد ايران ، در زندان رجايي شهر در استانه وقوف است بگيريم، هم ميهنان نسبت به اين خبر مهم لطفا گوش به زنگ باشيد ووسيعا اطلاع رساني كنيد. 
سايت خبر گر 

نظرات