ادامه اعتراضات مردم به غارتگری های مدیران در کاسپین