اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان تنها نیست


اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان تنها نیست . معلمان به خانه او می روند وبا خانواده اش همراه هستند. در سراسر ایران


 خواهان ازادی اوهستند. اسماعیل عبدی در بند 4 زندان اوین زندانی است. او به دلیل دفاع از حقوق معلمان در زندان است. عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...