عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان تنها نیست


اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان تنها نیست . معلمان به خانه او می روند وبا خانواده اش همراه هستند. در سراسر ایران


 خواهان ازادی اوهستند. اسماعیل عبدی در بند 4 زندان اوین زندانی است. او به دلیل دفاع از حقوق معلمان در زندان است.