اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان تنها نیست


اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان تنها نیست . معلمان به خانه او می روند وبا خانواده اش همراه هستند. در سراسر ایران


 خواهان ازادی اوهستند. اسماعیل عبدی در بند 4 زندان اوین زندانی است. او به دلیل دفاع از حقوق معلمان در زندان است.