عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

شاگردان طاهری زندان را شکست دادند.

شاگردان طاهری را امروز به بیداگاه مجتمع قدس می برند. آنها به دوربین و مسخرگی حکومت می خندند.