شاگردان طاهری زندان را شکست دادند.

شاگردان طاهری را امروز به بیداگاه مجتمع قدس می برند. آنها به دوربین و مسخرگی حکومت می خندند.