شاگردان طاهری زندان را شکست دادند.

شاگردان طاهری را امروز به بیداگاه مجتمع قدس می برند. آنها به دوربین و مسخرگی حکومت می خندند. 

عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...