مردم شیراز اعتراض به سپاه را برای پخش پارازیت ادامه می دهند.