عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

سندیکای شرکت واحد با آتش نشان ها ی اسیب دیده همدردی می کنند.

 سندیکالیست ها در همبستگی با کارگران اتش نشانی  همین امروز