سندیکای شرکت واحد با آتش نشان ها ی اسیب دیده همدردی می کنند.

 سندیکالیست ها در همبستگی با کارگران اتش نشانی  همین امروز