برنا مه های رادیویی وتلویزیونی منصور اسانلو در طول هفته

منصور اسانلو دوشنبه ها يك هفته در ميان  در تلويزيون ايران فًردا با اقاي چالنگي در برنامه تفسير خبر بًر نامه دارند. در برنامه هبستگي نو تلويزيون انديشه هر هفته دو شنبه شب ها ساعت دوازده شب و سه شنبه پنج صبح، تكرار ها هفت صبح و هفت شب ، و ديگر روز هاي هفته كنفرانس هاي كارگري ، همبستگي نو تكرار مي شود. برنامه همراه با مزد بگيران با شركت منصور اسانلو و كامران مهرپور  از تلويزيون ديدگاه روز هاي شنبه ساعت هفت شب به وقت ايران پخش مي شود. راديو فرهنگ پيرامون اخبار كارگري و حقوق بشري منصور اسانلو و سعيد اوحدي هر هفته شنبه و يكشنبه ها به ساعت پنج بعد از ظهر به وقت ايران و تكرار ان در هفته پخش مي شود.