آرش صادقی پیروزی دیگری به یاری حمایت همه ازادی خواهان بدست اورد.