در استقبال از چهارمین هفته اعتراضی برای ازادی زندانیان سیاسی

امروز چهارشنبه برای چهارمین هفته در دفاع از حقوق مردم ایران وبرای ازادی زندانیان سیاسی و بیگناه دو باره جلوی سازمان ملل خواهیم رفت. هر کسی که می تواند ، در هر کجای دنیا عملی برای این خواسته مشترک ملی انجام دهد. دوباره باید از ریشه ها بروییم .
 منصور اسانلو