عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

در استقبال از چهارمین هفته اعتراضی برای ازادی زندانیان سیاسی

امروز چهارشنبه برای چهارمین هفته در دفاع از حقوق مردم ایران وبرای ازادی زندانیان سیاسی و بیگناه دو باره جلوی سازمان ملل خواهیم رفت. هر کسی که می تواند ، در هر کجای دنیا عملی برای این خواسته مشترک ملی انجام دهد. دوباره باید از ریشه ها بروییم .
 منصور اسانلو