قبر هاشمی اماده شد، قابل توجه خامنه ای، سران سپاه،هیات موتلفه چی ها