عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

امروز در تشییع جنازه رفسنجانی جلوی دانشگاه ،

تاببینیم مردمی که امده اند چه خواهند گفت؟ خیلی ها به امید این هستند تا شعار زندانی سیاسی ازاد باید گردد ، طنین انداز شود.