امروز در تشییع جنازه رفسنجانی جلوی دانشگاه ،

تاببینیم مردمی که امده اند چه خواهند گفت؟ خیلی ها به امید این هستند تا شعار زندانی سیاسی ازاد باید گردد ، طنین انداز شود.