مردم در مقابل دستگیری ها از همدیگر در مراسم رفسنجانی دفاع می کنند. ولش کن ولش کن