افشاگری جدید در باره کشته های ساختمان پلاسکو

خبرگر : حکومت نمی تواند این جنایت را کتمان کند. تا به حال...: بیش از 200 خانواده از کارگران پلاسکو برای یافتن اعضای خانواده هایشان که در پلاسکو کار می کرده اند ثیت نام کرده اند. به گفته دژبا ن کلانتری 9 بهارستان تا کنون ...