علی اکبر هاشمی رفسنجانی درگذشت

به گفته منابع داخلی ورسانه های بین المللی هاشمی رفسنجانی امروز در بیمارستانی درتهران درگذشت